Disclaimer

 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website : www.museumdeoersprong.nl
Natuurhistorisch Museum de Oersprong is onderdeel van de stichting Dudley's Heritage Foundation.


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval het van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website www.museumdeoersprong.nl

 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de stichting Dudley's Heritage Foundation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de stichting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dudley's Heritage Foundation garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De stichting Dudley's Heritage Foundation wijst dan ook iedere aan-sprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

 
Wanneer de stichting Dudley's Heritage Foundation links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Dudley's Heritage Foundation worden aanbevolen. De stichting Dudley's Heritage Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting Dudley's Heritage Foundation niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Alle verzoeken tot het plaatsen van links naar websites van derden op deze website worden door het bestuur op voorhand getoetst aan een aantal criteria. Lees meer over de criteria en reglement linkbeleid stichting Dudley's Heritage Foundation. Criteria en reglement Linkbeleid.

Informatie gebruiken

 
De stichting Dudley's Heritage Foundation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie ( waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s ). Het is dus niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Dudley's Heritage Foundation of de recht-matige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Wilt u het logo van de Museum de Oersprong gebruiken? Bekijk dan de Algemene Gebruikersvoorwaarden.

Wijzigingen

 
Dudley's Heritage Foundation behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten alle tijden te wijzigen zonder u hiervan nadere aankondigingen te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie dit met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Sitemap    –     Privacybeleid    –     Disclaimer
Last Modified: zaterdag 06 april 2019