Algemene gebruikersvoorwaarden op het gebruik van het logo en beeldmerk van

Natuurhistorisch Museum de Oersprong

 
 
Natuurhistorisch Museum de Oersprong is onderdeel van de stichting Dudley's Heritage Foundation

Algemeen

 
De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het logo en beeldmerk van Natuurhistorisch museum de Oersprong. De stichting Dudley's Heritage Foundation is gevestigd te Geldermalsen, is bevoegd om ten aanzien van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo een tijdelijk, niet exclusief gebruiksrecht (hierna: “Gebruiksrecht”) te verstrekken onder de hierna te noemen voorwaarden en condities.

E-mailbevestiging

 
 • Het Gebruiksrecht ontstaat pas op het moment dat door Dudley's Heritage Foundation per e-mail een bevestiging van het voorgenomen gebruik is verzonden (hierna: “E-mailbevestiging” genoemd.)
 • In de E-mailbevestiging staat gespecificeerd de naam van de gebruiker (juridische entiteit) van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo (hierna: “Gebruiker”), de duur van het Gebruiksrecht, evenals de manier waarop het logo mag worden gebruikt. Door het aansluitend daadwerkelijk gebruiken van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op het gegeven tijdelijk en beperkt Gebruiksrecht zonder enig voorbehoud en tevens dat de Dudley's Heritage Foundation de enig rechtmatige merkhouder is van de aan-duidingen van het logo en beeldmerk van Natuurhistorisch Museum de Oersprong.
 • Elk gebruik dient te allen tijde beperkt te blijven tot Nederland, ongeacht de strekking van de E-mailbevestiging.

Gebruik

 
 • Logo en beeldmerk van Natuurhistorisch Museum de Oersprong zijn uitgevoerd in de kleuren Zwart (70%), Pantone 7455 C, Full colour afbeelding van Mammoet, Ammoniet en Landschap Het logo dient ongewijzigd in de vorm, kleurencombinaties, lettertypen, zoals vastgelegd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en conform de huisstijl van de Dudley's Heritage Foundation, zoals omschreven is, te worden gebruikt. Gebruiker mag het logo ook in zwart/wit gebruiken, mits de Dudley's Heritage Foundation hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend. Ook in dat geval geldt dat het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo conform de huisstijl, zoals omgeschreven, dient te worden gebruikt. Gebruiker is enkel gerechtigd het logo te gebruiken in het kader van de in de E-mailbevestiging overeengekomen doeleinden.
 • Enig gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo buiten het kader van de in de E-mailbevestiging overeen-gekomen doeleinden is niet toegestaan.
 • Gebruiker is gehouden het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo op een zodanige wijze te gebruiken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan het Gebruiksrecht op het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo over te dragen of licenties te verlenen aan derden.

Duur

 
 • De duur van het Gebruiksrecht is tussen Gebruiker en de Dudley's Heritage Foundation vastgelegd in de E-mailbevestiging en vervalt na het eindigen van deze termijn.
 • Het Gebruiksrecht vervalt van rechtswege na één jaar automatisch.
 • De Dudley's Heritage Foundation heeft het recht om het Gebruiksrecht middels aangetekend schrijven tussentijds met on-middellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, op te zeggen indien :
 • Gebruiker na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan de in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden opgenomen voorwaarden voor het gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo.
 • Handelen en nalaten van de Gebruiker de goede naam en reputatie van de stichting Dudley's Heritage Foundation, naar haar uitsluitend oordeel, direct of indirect aantast.
 • Het Natuurhistorisch museum de Oersprong logo als merk nietig wordt verklaard en/of het recht vervallen wordt verklaard.
 • Na afloop van het Gebruiksrecht is de Gebruiker gehouden het gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Meer in het algemeen verplicht Gebruiker zich om na beëindiging van het Gebruiksrecht al datgene te doen of na te laten waardoor bij het publiek en/of bij haar relaties of relaties van de Dudley's Heritage Foundation de indruk zou kunnen worden gewekt dat Gebruiker nog steeds gerechtigd is tot het gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo.

Boete

 
 • Als Gebruiker in strijd handelt met één of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, is Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan de Dudley's Heritage Foundation van € 1.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete laat overige rechten van de Dudley's Heritage Foundation, waaronder die op een volledige schadevergoeding, onverlet.

Aansprakelijkheid

 
 • Dudley's Heritage Foundation is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Gebruiker voortvloeiende uit het gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo of indien het logo nietig wordt verklaard of het recht op Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo vervallen wordt verklaard.
 • Gebruiker vrijwaart de stichting Dudley's Heritage Foundation voor alle aanspraken van derden voor schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo.

Overige voorwaarden

 
 • Stichting Dudley's Heritage Foundation behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, waaronder begrepen het recht tot aanpassing van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong logo.
 • Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing en enkel de rechter in het arrondissement Midden-Nederland is bevoegd om geschillen te beslechten die direct of indirect samenhangen met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de E-mailbevestiging.

 

Sitemap    –     Privacybeleid    –     Disclaimer
Last Modified: zaterdag 06 april 2019