ANBI Informatie

 Wat is een ANBI?

Instellingen kunnen de belastingdienst vragen om hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn : kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en weten-schappelijke instellingen en tevens instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

 Gulle gevers aan een ANBI instelling worden beloond door de Belastingdienst :

Donateurs van een ANBI instelling mogen hun giften vanaf 1 januari 2012 aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierdoor worden de gulle giften van u als donateur aan culturele ANBI instellingen flink gestimuleerd door de belastingdienst. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen nu ook gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken, giften en over de energie-belasting. Een ANBI zelf betaalt geen erf-belasting of schenk-belasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger hierover ook geen schenkbelasting te betalen.

Vanaf 1-1-2014 moet een ANBI verplicht een aantal gegevens publiceren op de website :

Dit betreft een publicatie op internet van de naam van de ANBI instelling. Tevens het RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het Fiscaal nummer. Het post- of bezoekadres van de instelling. Verder een duidelijke beschrijving van de doelstellingen van de ANBI en de hoofdlijnen van het beleidsplan, de namen van alle bestuurders, hun functie en het beloningsbeleid ten aanzien van al deze vermelde personen. Een actueel jaarverslag van alle uitgeoefende activiteiten en ook de financiële verantwoording dienen op de internet website te worden gepubliceerd. Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Het kan voorkomen dat de status van een ANBI met terugwerkende kracht alsnog wordt ingetrokken door belastingdienst.

In de volgende gevallen moet een ANBI wel schenk- of erfbelasting betalen :

Als een ANBI zelf een uitkering doet die niet voor tenminste 90% in het algemeen belang is, dan moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst. Ontvangt een ANBI een erfenis of schenking waaraan een opdracht is verbonden? Dan is de erfenis of schenking niet meer in het algemeen belang. Dus bij zo'n erfenis of schenking moet elke ANBI instelling aangifte doen bij de Belastingdienst.

Uw gewone gift aan een culturele ANBI :

Voor uw gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum bedrag van € 60,00  Het maximaal aftrekbare bedrag van uw gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag is in 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum bedrag van € 1.250,00

Via onderstaande links kunt alle ANBI informatie over onze stichting opvragen :

OK De huidige ANBI status controleren

OK Het ANBI profiel opvragen

OK Het jaarverslag van 2013

OK Het jaarverslag van 2014

OK Hoofdlijnen beleidsplan 2015-2016

OK Berekening van uw belastingvoordeel

Sitemap    –     Privacybeleid    –     Disclaimer
Last Modified: zaterdag 06 april 2019